Formandens beretning for året 2020

 

Kære ALLE SAMMEN   -   Jeg vil nu gerne fremlægge beretningen for 2020.

Mange mennesker husker den 11. september 2001, hvor fly ramte World Trade Center i New York. Nu vil den 11. marts 2020 også blive husket af rigtig mange. Dagen hvor Corona ramte og nedlukkede Danmark med restriktioner. Rigtig mange mennesker måtte pludselig IKKE se familier og venner.

Det var et hårdt slag for især mange enlige, som pludselig blev udelukket for fællesskaber med andre ligestillede. I Medborgerhuset blev vores mission synligt. Det at styrke sammenholdet og fællesskabet blandt kommunens borgere var ikke længere en realitet. Det gjorde og gør ondt hos mange brugere af Medborgerhuset.   

Også for den nyvalgte bestyrelse i Ringkøbing Skjern Medborgerhus blev opstarten i april måned sidste år meget specielt. På det første bestyrelsesmøde i april blev det besluttet, at nedlukke Medborgerhuset. Medarbejderne og lederen blev sendt hjem. Det blev gjort som rettidig omhu af hensyn til Medborgerhusets økonomi, fordi vi i hjemsendelsesperioden kunne oppebære lønkompensation fra statens hjælpepakker, når alle medarbejdere var hjemsendte. Der var jo ingen andre indtægter. Kun udgifter. Så vi har søgt alle de statslige kompensationsordninger, vi overhovedet kunne komme ind under, plus få andre midler.

Derfor lærte bestyrelsen desværre ikke fra starten huset og brugerne at kende. Som formand var det ikke så skidt, så det ikke var godt for noget. Fra ultimo april til efter sommerferien, stod der på huset hjemmeside, at jeg som formand kunne kontaktes. Der kom udfordringer, som tvang mig til at involvere mig i driften og tage stilling.

I forbindelse med genåbningen sidste sommer lærte bestyrelsen så ret hurtigt lederen Pernilles trofaste og fleksible ledelseshåndtering af Medborgerhuset at kende. Det gav en vældig tryghed for bestyrelsen, at Pernille igen kom i huset. 

I hele 2020 var enhver bestyrelses- og driftsmæssig beslutning nødsaget til at indeholde overvejelser omkring sikkerheden af husets brugere på grund af Corona pandemien, idet flere af vore segmenter af brugere hører til de sårbare grupper. Flere bliver væk i perioder både før og efter de officielle varslinger af Corona restriktionerne. Flere patientgrupper er også anbefalet restriktioner fra deres landsorganisationer. Fra medio december lukkede Medborgerhuset ned igen. Men flere hold og grupper så sig nødsaget til at holde sig væk fra Medborgerhuset allerede fra november grundet forsamlingsforbuddet.

Vi hører også fra brugerne, at sikkerheden har været i højsædet. Til gengæld er den mentale sundhed svækket med så lang en periode, hvor mange ikke kan deltage aktivt i foreningslivet eller bare være en del af et fællesskab med andre.

Det viser, at Medborgerhusets formål med sociale fællesskaber har sin berettigelse fuldt ud. Jeg hører også, at man savner, at kunne hilse og møde den glade og positive leder Pernille.

Corona pandemien har gjort online møder hjemmefra på PCén til en nødvendighed. I det hele taget at anvende nettet for at følge med på Facebook i børnenes og børnebørnenes liv en blevet en rigtig god kommunikationsform. Men også informationer, eksempelvis i e-Boks gør nettet til en nødvendighed.

Det gør, at behovet for at lærer at bruge en PC og gebærde sig på nettet bliver mere og mere ønskværdig. I lighed med offentlige instanser vil Medborgerhuset også fremover i højere grad anvende Facebooke og mails til medlemsinformationer.

Desværre betød Corona også, at det nye Brugerråd, som blev nedsat på sidste års generalforsamling ikke rigtigt kom i arbejdstøjet. Flere i brugerrådet deltog dog i medlemsmødet i september, og kom her med gode input og forslag.

Tak for det. Formålet med brugerrådet er sparring og inspiration for husets ledelse og for bestyrelse.

I oktober måned gjorde vi en indsats for, at få flere frivillige. Det lykkedes over al forventning med 25 nye frivillige, så der i dag er i alt 45 frivillige. Desværre må vi konstatere, at der på grund af det lave aktivitetsniveau ikke har været så meget brug for alle frivillige. Men det kommer. Velkommen til alle jer nye frivillige.

Udsugningsanlægget har ejerne foranlediget forbedret, så de store hold kan glæde sig til et bedre indeklima. Også parkeringsforholdene er væsentligt udvidet, idet Medborgerhuset har indgået en aftale med Vestjysk Landboforening om yderligere 20-30 flere parkeringspladser og mulighed for gennemkørsel bagom. Også andre forbedringsopgaver har flere fra bestyrelsen været vældig involveret i.

Det mest positive har dog været en stigning på omkring 14-15 % af brugerholdene i Medborgerhuset. De mange nye brugere betyder en bedre udnyttelse af huset i formiddagstimerne. Det er absolut til glæde og gavn for brugere og huset.

Selvom Medborgerhuset har været lukket i en stor del af 2020, og fortsat er nedlukket, så har vi i lighed med det øvrige samfund også haft omkostningsstigninger. Derfor er det bestyrelsens opfattelse, at vi ser os nødsaget til at se på priserne for de ydelser, som Medborgerhuset tilbyder. Vi vil ikke konkurrere med andre om tilsvarende ydelser, og omvendt er målet også, at ydelserne leveres i et ”Medborgerhus” og ikke på en restaurant. Det skal priserne selvfølgelig også afspejle. Bestyrelsen anser det for ansvarlighed, at have en vis form for omkostningsdækning. Prisreguleringerne bliver dog først være med virkning fra sensommeren. Medlemskontingentet vil også blive reguleret med et mindre beløb for det kommende år. Det tager vi under et særskilt punkt på dagsorden.

Økonomien kommer vi ikke uden om. I lighed med andre kultursteder har Corona gjort driften svær for Medborgerhuset i 2020. Specielt nedlukningen i december og indtil videre er økonomisk hårdt, fordi halvåret fra oktober-november til april-maj er den økonomiske bedste periode for Medborgerhuset, hvor der skal lægges reservelikviditet til side til sommerhalvåret. Men med den nye genåbningsplan offentliggjort i går ser det ud til, at hjælpepakkerne forlænges, så bestyrelsen er nu igen positiv på husets økonomi. Mere herom under dagsordens budgetpunkt.

Hvad vil Ringkøbing Skjern Medborgerhus så i det kommende år.

Medborgerhuset vil fortsat bestræbe sig på, at være mødestedet i kommunen og tage imod de foreninger, grupper og virksomheder som ønsker at komme i huset. Medborgerhuset nyder i den forbindelse godt af ”ringe i vandet” effekten.

Også aktiviteter i andre lokationer i andre af kommunens byer kan komme på tale.

Kontaktfladen til samarbejdspartner vil fortsat blive udvidet. Det er vigtigt for at bevare kontinuiteten i husets evner til fornyelser. Vi vil udnytte synergierne med andre aktivitetshuse ved et samarbejde omkring snitfladerne, så tilbuddene til brugerne kan blive så alsidige som muligt. Vi har i den anledning allerede aftalt

møde med Aktivitetscentret-Fjordparken, så vi lærer af hinandens aktiviteter. Igen til glæde og gavn for brugere begge steder. Det må være målet. Og en del andre samarbejdspartner havde vi allerede aftalt møder med, men som er udsat pga. Corona.

Vi vil fortsat arbejde på en bedre udnyttelsesgrad inden for konkrete segmenter af brugere, som skal være med til at sikre en stabil økonomi for Medborgerhuset.

Til trods for nedlukningen i en stor del af 2020, så er sidste års strategivedtagelser gennemført på flere områder. Medborgerhuset er blevet et stort samlingssted. 

Men de første indsatser efter genåbningen vil blive, at alle de nuværende foreninger, hold og brugere inviteres tilbage til Medborgerhuset.

Det fortjener alle efter så lang en Corona vinter. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde ALLE VELKOMMEN TILBAGE, når det bliver muligt.

I dag er der 255 foreninger og enkelte personer som medlemmer af medborgerhuset. Vi har en ambition om en fordobling af medlemstallet. Desuden arbejdes der på et mere moderne system til betaling af kontingenter, som udover at være hjælp for medlemmerne også vil betyde en mere stabil medlemsskare for Medborgerhuset. Mange medlemmer giver en gavnlig effekt på økonomien. Men mange medlemmer giver også et vældigt godt signal overfor Medborgerhusets samarbejdspartnere og kommunen.

Til sidst vil jeg takke de ansatte og lederen Pernille Priess Pedersen for en besværlig men til gengæld en god og positiv indsats, som har været afgørende for brugernes glæde ved at komme i huset det seneste år.

Dernæst vil jeg takke de frivillige, som yder en stor indsats i og omkring Medborgerhuset. Vi kan glæde os over husets rigtig mange ydelser som mad, et indbydende og pyntet hus, rengøring, økonomihjælp og meget, meget mere.

Brugerrådet skal også have en tak for input og forslag. Og ikke mindst deres positivitet. Tak.

Der skal også lyde en tak til bestyrelsen. Det giver tryghed og udvikling med en kompetent bestyrelse, og I har gjort en forskel. Tak for det.

DEN STØRSTE TAK, skal i dag dog gives til alle de mange foreninger, brugergrupper, virksomheder og enkelte personer, som hver uge kommer i Medborgerhuset.

Tak til alle Jer brugere.  

Tak for ordet.