Formandens beretning:

Ny strategi.

Bestyrelsen har udarbejdet og vedtaget en ny strategi- og handleplan for Medborgerhuset. Det er sket på baggrund af et grundigt forarbejde. Medborgerhuset har eksisteret i over 30 år og har gennem perioden udviklet sig voldsomt. Derfor er det en god ide at drøfte, hvordan vi skal udvikle os fremover. Medborgerhuset har hele tiden haft tre væsentlige hovedaktiviteter som eksistensgrundlag: et hus for foreningerne, et hus for private borgeres aktiviteter og endelig et hus for arrangementer, som Medborgerhuset selv tager initiativ til. Der er gennem årene udviklet en række spændende og vigtige aktiviteter for forskellige patient- og brugergrupper i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er i dag et vigtigt element for Medborgerhuset, og det vil blive udbygget fremover som et vigtigt fjerde element.

Endelig er der også opbygget en rigtig god kontakt til mange relevante samarbejdspartnere i kommunen. Det gælder fx FrivilligVest, Handelsstandsforeningen og Ringkøbing Udviklingsforum. Disse og øvrige vigtige samarbejdspartnere vil indgå i det fremtidige udviklingsarbejde som det femte element i strategien, så Medborgerhuset vil kunne fremstå som et relevant og væsentligt mødested i kommunen for alle borgere, foreninger, grupper, virksomheder m.fl.

Bestyrelsen har haft møde med Ringkøbing-Skjern Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, hvor den nye strategi- og handlingsplan blev forelagt. Bestyrelsen er glad for, at kommunen også fremover bakker op om Medborgerhuset. Det er en meget vigtig forudsætning for det videre arbejde.

Da strategiplanen blev udarbejdet, var økonomien samtidig en udfordring for os. Der er derfor indarbejdet forslag til løsning heraf. Det er nærmere omtalt andet steds i beretningen.

Den nye strategiplan kan læses på vores hjemmeside.

Bestyrelsen.

Det er naturligt, når en virksomhed vokser – sådan som det har været tilfældet for Medborgerhuset – at den udvikler sig på mange områder. De kræfter og kompetencer, der har været med til at bringe Medborgerhuset frem til det, man er i dag, skal suppleres af nye kræfter med nye kompetencer, der passer til den store og omfattende organisation, Medborgerhuset er nu og fremover vil blive. Derfor lægger bestyrelsen op til, at der tilføres nye kræfter til bestyrelsen. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at den fremtidige bestyrelse får en alsidig og bredt funderet sammensætning, så den vil være i stand til at føre Medborgerhuset videre og sikre den fremtidige drift og udvikling. Vi er glade for, at der både er nye personer, der har lyst til at gøre en indsats for Medborgerhuset, samt at der også er personer i den nuværende bestyrelse, der kan være med til at sikre kontinuiteten og have historien med sig. Bestyrelsens forslag til den fremtidige bestyrelse vil blive præsenteret senere på dagsorden, hvor der skal vælges personer til bestyrelsen.

Jeg kan oplyse, at Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde d. 18. februar har besluttet at udpege en kontaktperson fra udvalget til Medborgerhuset. Udvalget har udpeget Pia Vestergaard, der fremover vil deltage i bestyrelsens møder.

Dagligdagen

Bestyrelsen er meget tilfreds med den store og dygtige indsats, den daglige leder, det faste personale samt ikke mindst de mange frivillige yder i dagligdagen. Uden dem var der ikke et Medborgerhus. Det er bestyrelsens opfattelse, at der på længere sigt – når økonomien giver mulighed herfor – skal tilknyttes flere medarbejdere, så vi kan sikre en fortsat god service til de mange brugere af Medborgerhuset og ikke mindst også sikre en udvikling af Medborgerhuset i årene fremover.

Vigtigst af alt er de mange brugere af Medborgerhuset. En stor tak til alle, der bruger huset og bakker om det.

Økonomi

Det er ingen hemmelighed, at flytningen af Medborgerhuset fra Brogaardsvej til Herningvej har været en stor mundfuld – både arbejdsmæssigt og økonomisk. Det har bl.a. medført, at Medborgerhuset kommer ud med et mindre underskud i 2019. Bestyrelsen har derfor truffet beslutning om nogle ændringer både på udgifts- og indtægtssiden, som vil være med til at sikre, at der igen kommer et positivt resultat på bundlinjen i 2020. 

En af ændringerne har blandt andet været øgning af lokaleleje samt forplejning, som vi gerne vil takke for den gode modtagelse af.

Et andet tiltag er, at der er kommet sponsorer på Medlemsbladet, så udgiften hertil bliver holdt nede.

Derudover bliver der arbejdet på løsninger til nedbringelse af vand- og strømforbrug samt en opmærksomhed på varme udgifterne, da det er de 3 poster der vejer tungt. Dette er også faktorer som har været ubekendte i hele processen omkring flytningen.

Nye aktiviteter i årets løb

Huset har fået nye brugere og foreninger. Det er skønt at se, at behovet for huset er så stort, men også at vi bliver bekræftet i, at beliggenheden i midt byen og ikke mindst synligheden er et plus for mange. Der er øgning i aktiviteter, som ikke er hængt op på en bestyrelse, men hvor det er en enkelt person, som henvender sig om benyttelse af huset til en aktivitet som f.eks. syning eller male, hvorefter der opstår et hold omkring denne aktivitet. Det vil Medborgerhuset rigtig gerne hjælpe med at understøtte i form af annoncering og opslag. Dette har været med til, at vi efter 1½ år i de nye rammer har fået en øgning fra 70 til 80 foreninger. Derudover er der også sket en øgning i antallet af brugere, der kommer i huset i højsæsonen fra september til april, hvor det ligger på mellem 600-800 brugere om ugen. Dertil kommer weekendudlejningerne. Vedr. Weekenderne har vi lavet et samarbejde med Madstedet i Spjald, så der kan købes pakkeløsninger. Så kan man enten være gæst ved egen fest eller blot købe delelementer til en fest.

Endelig bliver der kigget på udnyttelsesgraden af huset. Aftnerne i højsæsonen er fuld booket, men om formiddagen og i sommerperioden fra maj til og med august er der mulighed for at øge udnyttelsen af huset, idet der er ledig kapacitet her. Alt dette skal også gerne være med at sikre, at økonomien i 2020 bliver endnu bedre.  

Et nyt initiativ fra bestyrelsen er et brugerråd, der skal hjælpe bestyrelsen samt den daglige leder af huset med rådgivning, sparring og inspiration til det fremtidige arbejde i Medborgerhuset. Det bliver et rigtig spændende fremtidigt samarbejde med mange muligheder. Dette vil også blive omtalt senere på dagsordenen.

© 2021 All Rights Reserved. Ringkøbing - Skjern Medborgerhus | Herningvej 7 A| 6950 Ringkøbing | Tlf: 97 32 55 30 | E-mail: medborgerhuset@medbring.dk