Kære Foreninger, hold/grupper

Følgende retningslinjer er udsendt fra Kulturministeriet den 20. maj 2021:

 • Fra den 21. maj 2021 og frem til den 11/6-21 gælder forsamlingsforbuddet på max. 50 personer, mundbind og fremvisning af coronapas ved besøg i Medborgerhuset.

Derunder kommer retningslinjerne fra Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Undervisningsministeriet.

Hvem er ansvarlig for overholdelsen af regler og retningslinjer?

En forsvarlig afvikling af aktiviteter indebærer, at arrangøren, herunder ledelse og ansatte for hver forening/institution/virksomhed eller de i øvrigt ansvarlige tager fælles ansvar for, at aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder:

 • At der bør foreligge en plan for håndtering af personer med symptomer, herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem eller på sygehus
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer
 • Derudover skal Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i videst muligt omfang overholdes:
  • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram
  • Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet
  • Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
  • Host og nys i ærmet
  • Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit
  • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved – man tørre stadig borde af efter endt aktivitet.
  • Der er krav om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 18 år og derover i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætslokaler, træningscentre, svømmehaller og foreningslokaler mv. Der må dermed som udgangspunkt alene tillades adgang for besøgende mv. på 18 år eller derover i disse lokaler, hvis den besøgende mv. kan fremvise et gyldigt coronapas. Adgang til lokalerne kan endvidere tillades ved scanning af QR-koden via sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "Gyldigt i Danmark". I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, vil der dog ikke være krav om kontrol af besøgende mv. ved ankomst til det pågældende lokale. For aktiviteter organiseret af foreninger kan kontrollen af coronapas ske ved stikprøvekontrol jf. de særlige retningslinjer om stikprøvekontrol af coronapas ved foreningsaktiviteter beskrevet nedenfor.

Coronapas

Ved coronapas forstås dokumenation for: - et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, - et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, - et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller - et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

 • Dokumentation for coronapas kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID. Krav om fremvisning af ID gælder dog ikke for coronapas, der forevises via sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer. Ved brug af sundhedsmyndighedernes app kan verifikation desuden ske ved hjælp af scanning af QR-koden, hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark". Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen "Coronapas".
 • Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, herunder for følgende: - børn under 15 år (dog under 18 år i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids-og foreningsaktiviteter samt i lokaler, der anvendes til musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet og aftenskoler) - personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget COVID-19-test. - personer der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget COVID-19-test.
 • Som dokumentation for en undtagelse fra coronapas kan dokumentation vises i form af f.eks. et sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Der gælder efter de gældende regler dog ikke krav om dokumentation for en undtagelse. Den besøgende, brugeren mv. er således ikke forpligtet til at fremvise f.eks. en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af krav om coronapas. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme den besøgende mv. til gode. For at en forening, institution, facilitet eller anden ansvarlig for aktiviteten kan leve op til sin forpligtelse i forhold til kontrol af coronapas, er det samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende mv. er undtaget krav om coronapas.

Besøgende mv. i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, skal kunne forevise et coronapas ved stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

 • Besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, f.eks. under udøvelse af en idræts- eller foreningsaktivitet.
 • Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om brug af mundbind eller visir samt kravet om coronapas og muligheden for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet om brug af mundbind eller visir eller kravet om coronapas .
 • I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, kan kontrol af om besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. på 12 år og derover i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.
 • I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger kan kontrol af coronapas ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. på 18 år og derover i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/20maj2021_Retningslinjer_for_indendoers_idraets-_og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf

Lokaler med møde-, undervisnings- og værkstedsaktiviteter i forenings- og skoleregi

 • Ved møder og i undervisningssituationer bør der sikres en afstand på mindst 1 meter mellem pladserne.
 • Udleverede materialer håndteres tilstrækkeligt sikkert. Der bør gennemføres hyppig afspritning eller håndvask, og materialer rengøres grundigt inden anvendelse af andre

 

Tidsforskudte, sektionsopdelte eller geografisk spredte arrangementer

 • Det er muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt med flere end 50 deltagere (efter det indendørs forsamlingsforbud), så længe der på intet tidspunkt er flere end 50 personer til stede på samme sted – i samme aktivitet – samtidig. F.eks. kan fodbold- badminton- og håndboldstævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 50 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.
 • Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de pågældende deltager i.
 • Det er desuden muligt at afholde en idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper á maksimalt 50 personer i hver gruppe inklusiv en frivillig holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hvert deres lokale, afmærkede felt eller lignende. Det betyder, at en træner m.v. således ikke kan lede flere af grupperne samtidig, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.
 • Derudover er det muligt at afholde et stævne mv. med flere end 50 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig.
 • Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 50 deltagere, hvis flere end 50 personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse
 • I praksis skal aktiviteterne gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og reglerne om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Afstand - Hvor meget afstand skal der holdes mellem deltagerne?

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, herunder under esport, tankesport, banko mv., samt lignende stillesiddende aktiviteter, hvor der ikke er særlig fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse eller kraftig udånding.

Sundhedsstyrelsen anbefaler 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse samt ved kraftig udånding, fx sang, råb, foredrag og skuespil. Det bemærkes, at fysisk anstrengelse øger risikoen for, at dråber fra luftvejene spredes længere fra personen.

 

Antal deltager der må være i de enkelte lokaler efter gældende Covid-19 regler:

Max. 50 pers. i det største af lokalerne (se ovenfor) og så skal man stadig overholde afstand på 1-2 meter. Hvilket vil sige stort set alle hold/grupper/arrangementer er omfattet af disse retningslinjer. OBS. Husk serveringspersonale/kaffedamer også tæller med i de 50 pers.

Caféen - 18 pers.                                                                             mødelokale 1 og 2 – 9 pers.

Mødelokale 3 – 23 pers.

Sal 1 – 53 pers. – dog max. 50 pers. på nuværende tidspkt.

Sal 2 – 42 pers.                                                                                

 • I Medborgerhuset benyttes mundbind indtil du sidder på din plads.
 • Ingen udskænkning eller salg af alkohol efter klokken 22,00. (Dette gælder dog ikke til private fester.)
 • Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsen retningslinjer og anbefalinger.

Ringkøbing Skjern Medborgerhus vil ved ændringer af ovenstående informere på huset hjemmeside, på Facebook og med skiltning på indgangsdøren.

Husk

Nedenstående regler stadig er gældende for at passe på hinanden

Vedr. sprit

Der er sprit dispenserer ved begge indgange samt i fælles arealer. Medborgerhuset opfordret kraftigt alle til at medbringe en lille flaske sprit i lommen eller i tasken til benyttelse i lokalerne eller under arrangementerne.

Vedr. rengøring – Hvilket der skal strammes op på af hensyn til at passe på os på arbejde men også næste hold der evt. kommer efter jer.

Bord og rullevogne skal tørres af med en klud vredet op i vand med sæbe efter jeres endte arrangement.

Benyttes kaffemaskine og kander skal der vaskes/sprittes hænder inden benyttelse af disse.

Kander aftørres før de sættes tilbage på plads.

Vandkander vaske af i opvaskemaskinen efter brug.

Er der behov for drøftelse er I velkommen til at kontakte undertegnet. Men vi kan også anbefale at kontakte Corona hotline med evt. tvivl spørgsmål. Tlf. 70 20 02 33.

Ved fælles hjælp og indsats minimerer vi smitten - og passer på hinanden.

De bedste hilsner fra

Pernille, daglig leder.

© 2021 All Rights Reserved. Ringkøbing - Skjern Medborgerhus | Herningvej 7 A| 6950 Ringkøbing | Tlf: 97 32 55 30 | E-mail: medborgerhuset@medbring.dk